Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SYSTEMIE ON-LINE BILETÓW WSTĘPU DO Park Rozrywki Katarzyna Jurewicz

za pośrednictwem strony internetowej (www.parkrozrywki.net.pl) Parku Rozrywki, ul. Słoneczna 0, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: 669 160 098, 510 527 034, mail.: kontakt@parkrozrywki.net.pl („PARK ROZRYWKI”).

§1 Warunki sprzedaży w systemie on-line biletów wstępu do Parku Rozrywki i Parku Linowego

1. Sprzedaż on–line biletów wstępu do Parku Rozrywki prowadzona jest za pośrednictwem serwisu parkrozrywki.net.pl, którego operatorem jest Park Rozrywki Katarzyna Jurewicz, ul. Słoneczna 0, 57-350 Kudowa-Zdrój, NIP: 883-164-10-13.

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Park Rozrywki Katarzyna Jurewicz zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie parkrozrywki.net.pl a rejestracji Kupującego,
  b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą.
 2. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Przy zakupie on-line biletów wstępu, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.
 4. Płatności za bilety obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. Adres firmy: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15NIP 781-173-38-52, REGON 634509164Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, za pośrednictwem portalu internetowego www.przelewy24.pl.
 5. Park Rozrywki i Park Linowy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego www.przelewy24.pl.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Ceny biletów zawierają podatek VAT.
 8. Aby otrzymać fakturę należy po zakupie biletu wysłać poprawne dane niezbędne dowystawienia faktury oraz nr zamówienia widniejący na BILECIE na adres kontakt@parkrozrywki.net.pl.
 9. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Park Rozrywki Katarzyna Jurewicz.
 10. W systemie sprzedaży on-line można kupić – Indywidualne bilety normalne i ulgowe, które są imienne (podczas kontroli należy okazać bilet, dokument tożsamości oraz w przypadku osób korzystających z ulgi dokument urzędowy potwierdzający możliwość jej zastosowania).
 11. Bilety ulgowe bez dokumentu urzędowego potwierdzającego możliwość zastosowania ulgi – są nieważne.
 1. Park Rozrywki Katarzyna Jurewicz zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 2. Park Rozrywki Katarzyna Jurewicz nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 3. Termin ważności biletu online – do 31.10.2015 r.

§2 Zwrot biletów, postępowanie reklamacyjne

 1. Zasady zwrotu biletów do Parku Rozrywki zakupionych w systemie on-line są dokładnie uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27. Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionego biletu w okresie 14 dni od dostarczenia. Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Reklamacje należy składać do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@parkrozrywki.net.pl.
 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika;
  b) datę nabycia usługi/ datę realizacji usługi;
  c) nr zamówienia
  d) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika; e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku reklamacji nietypowych, których rozpatrzenie wymaga dodatkowych działań, ustaleń.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi telefonicznie lub przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

§3 Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez operatora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez operatora w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o imprezach i promocjach oferowanych przez Park Rozrywki, wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 1. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 2. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia poprzez kontakt mailowy: kontakt@parkrozrywki.net.pl

§4 Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione za pośrednictwem platformy do sprzedaży biletów – parkrozrywki.net.pl nie mogą być kopiowane.
 2. Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Park Rozrywki nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej parkrozrywki.net.pl.
 4. Park Rozrywki jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są publikowane na stronach internetowych Serwisu.Regulamin Parku Rozrywki
 1. Na terenie Parku Rozrywki mogą przebywać osoby z ważnym biletem wstępu.
 2. Bilet wstępu jest dwudniowy i upoważnia do odwiedzin Parków wchodzących w skład Parku Rozrywki – Park Linowy. Bilet wstępu upoważnia również do nielimitowanego korzystania ze wszystkich atrakcji Parku Rozrywki (za wyjątkiem Dużego Parku Linowego, Parku Zabaw i automatów wrzutowych).
 3. Bilet wstępu ma postać opaski, która jest zakładana na rękę klienta przez pracownika Parku.
 4. Z jednej opaski może korzystać tylko jedna osoba – niedozwolone jest jej odstępowanie osobie drugiej. Uszkodzenie lub zerwanie opaski powoduje utratę ważności biletu wstępu.
 5. Dzieci korzystają z Parku Rozrywki i dostępnych w nim atrakcji pod opieką rodziców lub opiekunów dorosłych.
 6. Rodzice lub opiekunowie dorośli ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje dzieci.
 1. Niewykorzystanie biletu wstępu w określonym terminie (dwa kolejne dni) nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 2. Nieskorzystanie z któregoś z Parków wchodzących w skład Parku Rozrywki oraz atrakcji w cenie biletu nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
 3. W przypadku złych warunków atmosferycznych niektóre atrakcje mogą być nieczynne.
 4. W razie niepogody czas pracy Parku Rozrywki może być skrócony (np. z powodu całodniowegodeszczu).
 5. Ograniczenia wiekowe są bezwzględnie przestrzegane.
 6. Korzystanie z niektórych atrakcji wymaga wypełnienia stosownych oświadczeń.
 7. Atrakcje są czynne tylko w godzinach otwarcia Parków.
 8. Korzystając z atrakcji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulaminów.
 9. Na terenie Parku Rozrywki obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 10. Park Rozrywki nie odpowiada za rzeczy zagubione na terenie Parków.
 11. Wejście na teren Parku Rozrywki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie swojego wizerunku na nośnikach audio, wideo i foto oraz na publikację tych materiałów w celach promocyjnych Parku Rozrywki.

18.Osoby, które w rażący sposób naruszą Regulamin Parku Rozrywki zostaną poproszone o opuszczenie Parku Rozrywki bez prawa ubiegania się o zwrot pieniędzy.

19.Wstęp na teren Parku Rozrywki jest jednoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.