Regulamin sprzedaży atrakcji

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SYSTEMIE ON-LINE ATRAKCJI WSTĘPU DO Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz

za pośrednictwem strony internetowej (www.parkrozrywki.net.pl) Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz, ul.Słone 17/2 0, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel.: 669 160 098, mail.: kontakt@parklinowykudowa.pl („PARK LINOWY KUDOWA”).

§1 Warunki sprzedaży w systemie on-line atrakcji do Parku Linowego Kudowa

1. Sprzedaż on–line atrakcji do Parku Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz prowadzona jest za pośrednictwem serwisu parkrozrywki.net.pl, którego operatorem jest Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz, ul.Słone 17/2 0, 57-350 Kudowa-Zdrój, NIP: 8831213719.

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu atrakcji na stronie parkrozrywki.net.pl a rejestracji Kupującego,
  b) złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  c) uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą.
 2. Dokonanie zakupu atrakcji w systemie on-line oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Przy zakupie on-line atrakcji, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego i karty płatniczej.
 4. Płatności za atrakcje obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. Adres firmy: 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15NIP 781-173-38-52, REGON 634509164Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, za pośrednictwem portalu internetowego www.przelewy24.pl.
 5. Park Linowy Kudowa nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego www.przelewy24.pl.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. sprzedaż atrakcji w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Ceny atrakcji zawierają podatek VAT.
 8. Aby otrzymać fakturę należy po zakupie atrakcji wysłać poprawne dane niezbędne do wystawienia faktury oraz nr zamówienia na adres kontakt@parklinowykudowa.pl.
 9. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz.
 10. W systemie sprzedaży on-line można kupić – Indywidualne atrakcje normalne i ulgowe, które są imienne (podczas kontroli należy okazać zakupioną atrakcję, dokument tożsamości oraz w przypadku osób korzystających z ulgi dokument urzędowy potwierdzający możliwość jej zastosowania).
 11. Atrakcje w cenie ulgowej bez dokumentu urzędowego potwierdzającego możliwość zastosowania ulgi – są nieważne.
 1. Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 2. Park Linowy Kudowa Agnieszka Jurewicz nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 3. Termin ważności atrakcji online – do 31.10.2020 r.

§2 Zwrot, postępowanie reklamacyjne

 1. Zasady zwrotu zakupionych atrakcji do Parku Linowy Kudowa zakupionych w systemie on-line są dokładnie uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27. Na jej podstawie, konsumentowi przysługuje prawo zwrotu zakupionej atrakcji w okresie 14 dni od dostarczenia. Konsument ma prawo zwrotu bez podania przyczyn, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 2. Reklamacje należy składać do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@parklinowykudowa.pl.
 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) imię, nazwisko, adres e-mail Użytkownika;
  b) datę nabycia usługi/ datę realizacji usługi;
  c) nr zamówienia
  d) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Użytkownika; e) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadku reklamacji nietypowych, których rozpatrzenie wymaga dodatkowych działań, ustaleń.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Użytkownikowi telefonicznie lub przesłana na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji, w zależności od formy zgłoszenia reklamacji.

§3 Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez operatora danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży atrakcji.
 2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez operatora w ramach sprzedaży atrakcji wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o imprezach i promocjach oferowanych przez Park Linowy Kudowa, wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 1. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 2. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia poprzez kontakt mailowy: kontakt@parklinowykudowa.pl

§4 Postanowienia końcowe

 1. Atrakcje zakupione za pośrednictwem platformy do sprzedaży atrakcji – parkrozrywki.net.pl nie mogą być kopiowane.
 2. Park Linowy Kudowa nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której dokonywany jest zakup atrakcji przez Kupującego. Park Linowy Kudowa nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej parkrozrywki.net.pl.
 4. Park Linowy Kudowa jest upoważniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są publikowane na stronach internetowych Serwisu.Regulamin Parku Linowy Kudowa
 1. Na terenie Park Linowy Kudowa mogą przebywać osoby z ważną zakupioną atrakcją.
 2. Zakupione atrakcje upoważniają do odwiedzin Parków wchodzących w skład Park Linowy Kudowa.
 3. Zakupione atrakcje mają postać opaski, która jest zakładana na rękę klienta przez pracownika Parku.
 4. Z jednej opaski może korzystać tylko jedna osoba – niedozwolone jest jej odstępowanie osobie drugiej.
 5. Dzieci korzystają z Parku Linowego Kudowa i dostępnych w nim atrakcji pod opieką rodziców lub opiekunów dorosłych.
 6. Rodzice lub opiekunowie dorośli ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez swoje dzieci.
 1. W przypadku złych warunków atmosferycznych niektóre atrakcje mogą być nieczynne.
 2. W razie niepogody czas pracy Parku Linowego Kudowa może być skrócony (np. z powodu całodniowego deszczu).
 3. Ograniczenia wiekowe są bezwzględnie przestrzegane.
 4. Korzystanie z niektórych atrakcji wymaga wypełnienia stosownych oświadczeń.
 5. Atrakcje są czynne tylko w godzinach otwarcia Parków.
 6. Korzystając z atrakcji należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i regulaminów.
 7. Na terenie Parku Linowego Kudowa obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 8. Park Linowego Kudowa nie odpowiada za rzeczy zagubione na terenie Parków.
 9. Wejście na teren Parku Linowego Kudowa jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie swojego wizerunku na nośnikach audio, wideo i foto oraz na publikację tych materiałów w celach promocyjnych Parku Linowego Kudowa.
 10. Osoby, które w rażący sposób naruszą Regulamin Parku Linowego Kudowa zostaną poproszone o opuszczenie Parku Linowego Kudowa.
 11. Wstęp na teren Parku Linowego Kudowa jest jednoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem, akceptacją jego postanowień i zobowiązaniem do ich przestrzegania.