Regulamin Park Linowy

KORZYSTANIA Z ATRAKCJI PARKU LINOWEGO KUDOWA

  1. Z atrakcji PARKU LINOWEGO KUDOWA korzystać mogą osoby (zwane dalej „Klientami”):
   * które zapoznały się i akceptują regulamin korzystania z atrakcji PARKU LINOWEGO KUDOWA;
   * pełnoletnie lub niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna;
   * posiadającej odpowiednią zakupioną trasę PARKU LINOWEGO KUDOWA;
   * przeszkolone przez INSTRUKTORA PARKU LINOWEGO KUDOWA (zwanego dalej „Instruktorem” z zakresu bezpieczeństwa i korzystania z atrakcji);
   * spełniające odpowiednie warunki psychofizyczne;
   * niebędące pod wpływem alkoholu, narkotyków ani innych środków odurzających lub leków mogących wpływać na zachowanie. Klienci, wobec których Instruktorzy mają przypuszczenia niespełnienia powyższego warunku mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu PARKU LINOWEGO KUDOWA.
  2. Dodatkowe warunki korzystania z poszczególnych atrakcji:
   Trasa wysoka – wymagane min. 180 cm zasięgu podniesionej do góry ręki. Wstęp od 12 roku życia.
   Trasa średnia – wymagane min. 150 cm zasięgu podniesionej do góry ręki. Poniżej 10 roku życia wstęp wyłącznie z rodzicem/opiekunem lub instruktorem (dla klientów indywidualnych).
   Trasa niska – wymagane min. 130 cm zasięgu podniesionej do góry ręki. Wstęp od 5 roku życia.
  3. Korzystający z atrakcji są zobowiązani wykonywać, w pierwszej kolejności polecenia Instruktorów i stosować się do zasad regulaminów, jak również korzystać z technik poznanych na szkoleniu oraz instrukcji umieszczonych na atrakcjach (jeżeli instrukcje są niezrozumiałe lub nieczytelne zobowiązuje się poinformować instruktora).
  4. Instruktor może odmówić korzystania z atrakcji lub nakazać opuszczenie atrakcji w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, niemożliwych do 2 przewidzenia okoliczności losowych oraz wystąpienia sytuacji niebezpiecznych lub potencjalnie niebezpiecznych dla klientów lub pracowników PARKU LINOWEGO KUDOWA.
  5. Sprzęt niezbędny do korzystania z atrakcji Klienci otrzymują od Instruktorów, którzy pomagają w jego założeniu i zdjęciu w miejscu do tego przeznaczonym. Niedozwolona jest zmiana lub zdejmowanie sprzętu bez zgody Instruktora. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu w sposób zgodny z regulaminem i należytą dbałością o jego stan oraz oddania sprzętu Instruktorowi po zakończeniu korzystania atrakcji.
  6. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami instrukcji oraz z zaleceniami Instruktora PARKU LINOWEGO KUDOWA. Po każdym użyciu sprzętu, klient zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności zastosowania zabezpieczenia.
  7. Zabrania się korzystania z prywatnego sprzętu wysokościowego.
  8. Zalecanym strojem do korzystania z atrakcji jest strój sportowy. Długie włosy powinny być związane lub całkowicie przykryte kaskiem.
  9. Biżuteria, okulary, sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe przedmioty Klienci zobowiązani są zabezpieczyć w taki sposób aby nie uległy zniszczeniu oraz nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia posiadaczy lub innych Klientów. PARKU LINOWEGO KUDOWA nie odpowiada za kradzież bądź uszkodzenie przez osoby trzecie rzeczy pozostawionych na jego terenie.
  10. Klient pokonuje trasy samodzielnie, odpowiadając za własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób niepełnoletnich będących pod jego opieką.
  11. Zabronione jest chwytanie się przez Klienta lin stalowych.
  12. Przy dojeżdżaniu do podestu użytkownik atrakcji powinien unieść lekko zgięte nogi w kierunku podestu. NIE NALEŻY WYCIĄGAĆ RĄK W KIERUNKU MATERACA.
  13. Karabinki należy przepinać zawsze tak aby dolny z nich nie znalazł się poniżej punktu mocowania do uprzęży.
  14. Z atrakcji PARKU LINOWEGO KUDOWA należy korzystać w sposób przewidziany przez instrukcje oraz zalecenia instruktora.
  15. Podczas pokonywania atrakcji na jednej linie znajdować się może tylko jedna osoba.
  16. PARK LINOWY KUDOWA oraz jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności oraz nie odpowiadają za kradzież lub zniszczenie rzeczy przez osoby trzecie pozostawionych przez osoby przebywające na terenie PARKU LINOWEGO KUDOWA. Znalezione przez pracowników PARKU LINOWEGO KUDOWA rzeczy można odebrać w siedzibie PARKU LINOWEGO KUDOWA w terminie 3 dni od dnia znalezienia przedmiotu. Po tym terminie PARKU LINOWEGO KUDOWA jest uprawniony do przekazania znalezionej rzeczy właściwemu Staroście.
  17. PARK LINOWY KUDOWA zastrzega sobie prawo do przerwania funkcjonowania z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych lub zdarzeń losowych. Klient, który musiał opuścić w takiej sytuacji atrakcję przed jej ukończeniem powinien udać się do kasy w celu dokonania wpisu umożliwiającego skorzystanie z atrakcji w innym terminie lub odstąpienia od umowy.
  18. Jeżeli podczas korzystania atrakcji PARKU LINOWEGO KUDOWA nastąpi: utrata sił, pogorszenie się samopoczucia, chęć rezygnacji z dalszego pokonywania atrakcji lub inna przyczyna uniemożliwiająca kontynuację korzystania z atrakcji, należy natychmiast powiadomić Instruktora. Klient zostanie sprowadzony na ziemię przez Instruktora.
  19. Osobom, które zrezygnują z kontynuowania atrakcji nie przysługuje możliwość ponownego skorzystania atrakcji w ramach wykupionej trasy.
  20. Kontrola zakupionej trasy odbywa się na polecenie pracownika PARKU LINOWEGO KUDOWA.
  21. Niszczenie własności PARKU LINOWEGO KUDOWA jest zakazane i grozi odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
  22. Korzystanie z atrakcji odbywa się tylko w godzinach wyznaczonych przez PARKU LINOWEGO KUDOWA.
  23. Zażalenia prosimy kierować na adres mailowy kontakt@parklinowykudowa.pl Zażalenie można skierować także w formie pisemnej, na adres: Park Linowy Kudowa ul. Kombatantów 1, 57-350 Kudowa Zdrój. Zażalenia będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia otrzymania zażalenia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PARKU LINOWEGO

 • Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach parku linowego polega na samodzielnym wpinaniu się do lin asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie wykonywać tej czynności nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia parku
 • Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek zjazdowy oraz kask).
 • Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny
 • Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 • Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów
 • Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku
 • Karabinki lonży asekuracyjnej (oznaczone kolorem czerwonym) należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
 • Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie zamknięty
 • Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Nie dopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
 • Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.
 • Jeśli na linie stalowej nie występują żadne przeszkody oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona. Dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak aby na linie zjazdowej w pierwszej kolejności znajdował się bloczek zjazdowy. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży bloczka.
 • Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem! Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
 • Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. W momencie zatrzymania należy chwycić ręką dodatkowej liny lub pętli aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się liny za bloczkiem aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
 • Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca. Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem. Należy zaczekać aż się zatrzymamy, a następnie chwytając liny nośnej dociągnąć do podestu ustawiając się głową w kierunku jazdy.
 • Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania sprzętu asekuracyjnego; najpierw wypinamy jeden karabinek i wpinamy go do pętli oplecionej wokół drzewa, następnie wypinamy karabinek i wpinamy go do pętli asekuracyjnej , jako ostatni wypinamy bloczek będący jeszcze na stalowej linie zjazdowej i wpinamy go do ucha u boku uprzęży.
 • Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nie przeznaczonych.
 • Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba. Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
 • W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego, zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię. Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów.
 • Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
 • Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 • Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
 • Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne opuszczenie z terenu Parku Linowego.